LEMPEDE KRAV TIL DELTAGELSE I KURSET IDRÆTS- OG OVERBVELASTNINGSSKADER

Gennemført MET A giver nu adgang til kurset i Idræts- og overbelastningsskader. Man behøver således ikke at have været på kurset CST-MFR A.
Denne ændring gælder også for kurset november 2020.

Oversigten over ØVEGRUPPER er flyttet ind på den logon-beskyttede del af hjemmesiden.
Det skyldes hensyn til, at mailadresserne ikke skal stå offentligt.

Man finder oversigten ved at logge sig ind, og i øverdste blå bjælke finder man yderdst til højre Medlemsdel. Et lille stykke nede finder man så mappen Øvegrupper.

Kan man ikke finde sin egen øvegruppe, er man meget velkommen til at sende data til mig, så vil jeg lægge dem ind.

Peter Stæhr
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tilmelding

Det er kun læger, fysioterapeuter og kiropraktorer, som kan tilmelde sig DSMM kurser

Når DSMM har modtaget depositum er tilmeldingen bindende.

Tilmeldingsfrist
DSMM skal booke kursusophold/-rejse i god tid, hvilket har indflydelse på kursisternes tilmeldingsfrist.

Kurser i Danmark - tilmeldingsfristen er 3 måneder inden kursusstart

Kurser på La Santa - tilmeldingsfristen er 6 måneder inden kursusstart

Senere tilmelding er mulig, så længe tilmeldingsmodulet på hjemmesiden er åben.

Pris/kursusafgift
Kursusafgiften for kurser afholdt af DSMM inkluderer som oftest både ophold, rejse (udland) og forplejning.

Depositum
For at man ikke skal afholde hele kursusafgiften allerede ved tilmelding, opkræver DSMM et depositum på DKK 1.500,- ved tilmelding til alle kurser.
Depositum refunderes ikke ved evt. afbud til kursus.

Indbetaling af restbeløb
Restbeløbet skal indbetales senest 2 måneder inden kursusstart.

DSMM fremsender 14 dage inden sidste frist for indbetaling af restbeløbet en e-mail med et betalingslink.

Manglende betaling
Er restbeløbet ikke DSMM i hænde den anførte dato for indbetaling, er kursisten automatisk afmeldt fra kurset, og det indbetalte depositum refunderes ikke.

Betaling - Online
Betaling foretages online, enten med VISA, VISA-Dankort, Mastercard eller MobilePay.

DSMM benytter en godkendt betalingsgateway, der krypterer alle kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at informationer ikke kan aflæses af uvedkommende.

Afbud
Inden tilmeldingsfristens udløb er det muligt at logge ind på hjemmesiden og selv afmelde sig kurset.

Efter tilmeldingsfristens udløb skal afbud ske skriftligt pr e-mail til kursussekretæren (se nedenfor) og behandles i henhold til nedenstående retningslinjer.

Ved afbud til kursus:

  • inden 1 måned før kursusstart refunderes 50% den indbetalte kursusafgift. Depositum refunderes ikke.
  • Mindre end 1 måned før kursusstart refunderes den indbetalte kursusafgift og depositum ikke.

Erhvervsrejsesygeforsikring 
DSMM anbefaler alle kursister at tegne en Erhvervsrejsesygeforsikring, der dækker både selve kursusafgiften og rejse- og opholdsomkostningerne. Forsikringen kan holde kursisten økonomisk skadesløs, såfremt man er forhindret på grund af akut sygdom eller lignende hos én selv eller i nærmeste familie.

Aflysning af planlagte kurser
Med henblik på at sikre en tilstrækkelig kvalitet og økonomi på kurserne forbeholder DSMM sig ret til at aflyse kurser, hvis antallet af kursister skønnes at være for lavt, hvis en lærer bliver syg eller der er problemer med kursusstedet. I så fald refunderer DSMM det indbetalte depositum og kursusafgift og/eller tilbyder en plads på det førstkommende kursus med samme indhold.

Forbehold
DSMM tager forbehold for eventuelle aflysninger, kursustilmeldinger/-betalinger, trykfejl eller ændringer i tid, sted, pris, forplejning samt force majeure. Ligeledes hæfter DSMM ikke for eventulle direkte eller indirekte tab, som tilmeldte kursister måtte have som følge af aflysning af et kursus.

I tilfælde af væsentlige kursusændringer vil DSMM kontakte tilmeldte kursister direkte.

Fortrolighedspolitik
DSMM forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. DSMM videregiver ikke informationer om kursister eller medlemmer til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at gennemføre en transaktion. DSMM sælger ikke navn, adresse, e-mail, kreditkort eller personlige data på kursister eller medlemmer til nogen tredjepart uden kursisternes eller medlemmernes forudgående tilladelse.

Kursussekretær
Træffes på e-mail: 
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ikrafttræden
Ovennævnte træder i kraft pr. 1. november 2019.

DSMM den 22. oktober 2019

Der er kommet en ny funktion på hjemmesiden, hvor medlemmer kan se en oversigt over deres egen kursusdeltagelse de seneste 12-13 år.

Siden nås ved at man logger sig ind, finder "Medlemsdel" yderst til højre på den blå bjælke - og derefter klikker på "Dine kurser".

Hvis du har deltaget i DSMM-kurser, hvor du ikke er medtaget på listen, må du meget gerne sende oplysning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., ledsaget af kopi af kursusbeviset. Så vil vi supplere oversigten, så den bliver så fuldstændig som mulig.

Derudover er der i kolonne i højre side kommet en ny oversigt over Kommende kurser. Dér kan man klikke sig ind på beskrivelse af kurset, se hvor kurset hører til i kursusoversigten ("Kursusdiamanten") - og der er såmænd også en knap nederst, hvor man kan tilmelde sig kurset.

Indledning

Selskabet er et fagvidenskabeligt selskab, hvis formål er vedligeholdelse af faglig viden, videreuddannelse og forskning inden for den muskuloskeletale medicin.

Formål

Formålet med denne IT-sikkerhedspolitik er, at:

• Fastlægge de overordnede rammer for IT-sikkerheden under hensyntagen til DSMM’s risikobillede
• Beskrive en klar ansvarsfordeling og hensigtsmæssig styring og kontrol af IT-sikkerheden
• Sikre, at forretningskritiske- og personhenførbare data indsamles, anvendes, opbevares og slettes i overensstemmelse med gældende lovgivning

Publikation

IT-sikkerhedspolitikken er tilgængelig for alle på DSMM’s hjemmeside

Registreredes rettigheder (medlemmer og/eller kursister)

DSMM respekterer fuldt ud de registreredes ret og ønske om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, som løbende udleveres til / indsamles af DSMM.

Personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere et medlem, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

DSMM opbevarer og håndterer udelukkende personoplysninger på aktive medlemmer af foreningen. Alle oplysninger slettes eller anonymiseres, hvis et medlem forlader foreningen.

Det er kun bestyrelsesmedlemmer, lærere og medarbejdere i DSMM, som har adgang til personoplysninger og kun i det omfang det er nødvendigt for at kunne løse de arbejdsopgaver, som er aftalt eller DSMM på anden vis er forpligtiget til.

Hvornår er der tale om sikkerhedsbrud

• JA - Der er tale om brud på persondatasikkerheden, når bruddet fører til en hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, ubeføjet videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der sendes, lagres eller på anden måde behandles, hvad enten behandlingen foregår fysisk eller elektronisk.
• NEJ - Der er ikke tale om brud på persondatasikkerheden, hvis det er usandsynligt, at bruddet har været årsag til misbrug af personoplysninger.

Procedure i tilfælde af sikkerhedsbrud

I tilfælde af brud på persondatasikkerheden, følger DSMM en fastlagt procedure:

• Uden unødig forsinkelse og om muligt inden 72 timer fra konstatering af bruddet, foretager DSMM en anmeldelse direkte på Datatilsynets hjemmeside Anmeld sikkerhedsbrud
• Den eller de berørte personer underrettes uden unødig forsinkelse, så de kan træffe deres forholdsregler.
• Sikkerhedsbruddet dokumenteres ved hjælp af standardiseret formular, herunder en beskrivelse af de faktiske omstændigheder, konsekvenser og tiltag, DSMM har foretaget for at afhjælpe situationen
• Bestyrelsen informeres om hændelsen og tager stilling til de korrigerende foranstaltninger
• Dokumentation for sikkerhedsbruddet journaliseres i arkivet på hjemmesiden

Web sikkerhed

Hjemmesiden og tilknyttede subdomæner (*.dsmm.org) er HTTPS-beskyttet med SSL-certifikat.

Medlemsdelen på hjemmesiden er beskyttet bag individuelle login (brugernavn/adgangskode).

Betaling for kurser og lignende på hjemmesiden og tilknyttede subdomæner sker via krypteret betalingsgateway.

Rolle- og ansvarsfordeling

For at sikre en forankring af ansvar omkring IT-sikkerheden i DSMM er de primære roller beskrevet herunder:

Bestyrelsens ansvar
• Sikre, at IT-sikkerhedspolitikken er relevant, overholdes og er tilstrækkeligt implementeret
• Skabe fælles organisatorisk forståelse for, at IT-sikkerhed er et fælles ansvar
• Stille de fornødne rammer og ressourcer til rådighed for at opnå et tilstrækkeligt IT-sikkerhedsniveau under hensyntagen til DSMM’s risikobillede
• Iværksætte IT-sikkerhedsinitiativer generelt og ved væsentlige sikkerhedsbrud
• Sikre, at roller og ansvar er beskrevet og tildelt både internt i DSMM og over for leverandører

Webmasters ansvar
• Løbende at monitorere IT-sikkerheden og sikre at den er i overensstemmelse med kravene i IT-sikkerhedspolitikken
• Kontinuerligt arbejde med og videreudvikle IT-sikkerhedsniveauet
• Sikre at medarbejdere og leverandører efterlever kravene i IT-sikkerhedspolitikken
• Iværksætte egne undersøgelser eller tests i det omfang, der vurderes behov herfor

Sekretærens ansvar
• Løbende efterleve kravene i IT-sikkerhedspolitikken og derved undgå brud på persondatasikkerheden
• Følge procedure for brud på persondatasikkerheden i tilfælde af sikkerhedsbrud
• Rapportere alle IT-sikkerhedshændelser til bestyrelsen og webmaster

Version 1.0 12-02-2020

Speciallæge Karen Goss
Strandvejen 14, Saksild
8300 Odder
Tlf. 2248 1006

Brug af apps i almen praksis

Siden 2017 har DSMM været med til at teste og videreudvikle app’en Injurymap, som reumatologerne Finn Johannsen og Pierre Schydlowsky står bag.

Tirsdag d. 12. november 2019 inviterer Injurymap danske læger til en åben samtale omkring, hvordan vi kan bruge apps i almen praksis og primærsektoren i Danmark.

Der vil være deltagelse af førende forskere og erfarne alment praktiserende læger fra alle landets 5 regioner og fra PLO. Event’et finder sted blot 500m fra Bella Center lige efter Lægedagene slutter.

Læs mere på vores hjemmeside eller tilmeld dig her: https://www.eventbrite.com/e/hvordan-bruger-vi-apps-i-almen-praksis-registration-74975075469

PS. Få gratis Lægeadgang og være med til at afprøve Injurymap
Som læge og medlem af DSMM har du gratis adgang til Injurymap via dette link: https://injurymap.app.link/PUIrL5e5sQ.

Når du opretter en bruger får du automatisk yderligere information omkring hvordan du bruger app’en i din praksis, og hvordan du henviser til app’en.

Ulrik Borch

Alle diplomlæger får nu en ekstraordinær mulighed for at deltage i et kursus i muskuloskeletal behandling af børn med bl.a. Atlas Therapi. Undervisningen foregår i Hannover, Tyskland og foregår på engelsk. Begge undervisere er førende i Tyskland inden for behandling af børn.

Den første del af undervisningen er fra d. 18. til 23. november 2019, den anden del fra 2. til 7. marts 2020. Se vedhæftede filer for flere detaljer. Her finder du registrering, kursusindhold mm.  Del 1.   Del 2.

Torben Halberg ophører som underviser

 

Efter 33 års lærertjeneste i DSMM har alderen indhentet Torben Halberg. Med både syns- og hørelsesproblemer er undervisningen begyndt at koste ham for mange kræfter. Kræfter han hellere vil bruge sammen med familien.

En æra i DSMM er forbi.

Vi kan kikke tilbage på 3 årtier, hvor Torben i den grad har præget selskabets udvikling. Han har bl.a. været yderst aktiv med at introducere MET og CST til Selskabet. Torben kan også tage æren for Sjalsgrebet i den form, som vi kender det i dag. Det er en diagnostisk- og behandlings-teknik som er yderst anvendelig i en travl lægepraksis, og som der er begyndende interesse for blandt vore udenlandske kolleger. Torben er desuden medforfatter af Lærebog i manuelle teknikker. Gennem årene har Torben skrevet en del oversigtsnoter, som er essensen fra hans undervisning. De er tilgængelige for medlemmer under log in på DSMM.org, under Masterkursus diverse, og vi har fået lov til at bruge materialet med kildehenvisning.

På utallige Masterkurser har Torben på magisk vis bragt os op i helikopterperspektiv og givet os et sammenhængende billede af den muskuloskeletale medicin, så det hele stod lysende klart. Det er vi mange, som er Torben dybt taknemmelige for.

Masterkurserne fortsætter med den nuværende kursusrække med Michael Kuchera fra USA. Uddannelsesudvalget overvejer et ”præ-masterkursus” i toppen af overbygningskurserne, hvor der bliver mulighed for at uddybe de eksisterende teknikker og supplere med differential- og billeddiagnostik mm.

20/8 19

Helle Borgstrøm

Formand DSMM

Vi oplever desværre netop nu problemer med at tilmelde sig og betale for kurser.

Vores leverandør forventer at systemerne fungerer igen imorgen fredag d. 23. august 2019.